Visma EG Jobstyring

Jobstyring er et modul som for det første gør dagligdagen nemmere for planlæggere, værkførere og medarbejdere i produktionen – for det andet giver det ledelsen et bedre overblik over effektiviteten på de enkelte medarbejdere, medarbejdergrupper eller maskiner – og endelig giver det et bedre grundlag for at vurdere de enkelte ordrers rentabilitet.

Jobstyring er fuldt integreret med Visma Business Design – og sammen med ROB-EX elektroniske gantt program giver det en yderst velfungerende løsning til de fleste producerende virksomheder, som ønsker et praktisk anvendeligt værktøj til hjælp i en hverdag, hvor hyppige forandringer er en del af dagligdagen.

Jobstyring indeholder funktionalitet, som normalt kun findes i større og langt dyrere produktionsstyringssystemer. Modulet er let at installere og kræver kun kort tids uddannelse og indlæring, før det giver de ønskede resultater.
Jobstyring er bygget op omkring følgende elementer:

 • Grundmodul
 • Joblistemodul
 • Registreringsmodul
 • Opfølgningsmodul
 • Løngrundlagsmodul

Grundmodulet er det modul som giver grundlaget for systemets let overskuelige og let tilgængelige billede til brug for medarbejderne i produktionen. Det anvendes til én gang for alle, at oprette de grunddata, der skal bruges – som f.eks. dagsskemaer for medarbejdergrupper eller helt ned på den enkelte medarbejder. Og det er dette modul, der modtager de produktionsordrer fra Visma Systemet, som produktionsplanlægger eller værkfører skal have klargjort til medarbejderne i produktionen og som i den forbindelse overføres til Joblisten.

Joblistemodulet er "drivkraften" i systemet, idet det er heri man kan følge med i hvilke projekter og hvilke operationer, den enkelte medarbejder skal arbejde på. Indgangsvinklen til joblisten er hvilken operation man ønsker at kigge på og hvem man er. Derefter vil projekter som er klar til at blive produceret og som ligger inden for det valgte tidsinterval blive vist i joblisten. Medarbejderen vælger så den operation, som han vil/skal arbejde på – og aktiverer denne ved hjælp af en funktionstast. Enkelt og sikkert. Joblisten formes og udfyldes af planlægger eller værkfører – og bruges af medarbejderne i produktionen.

EGJobliste

Registreringsmodulet anvendes af medarbejderne i produktionen til at registrere:

 • komme tidspunkt
 • gå tidspunkt
 • igangsætning af en operation (dagens første laver også en kommestempling)
 • færdigmelding af en operation – del- eller slutfærdigmelding
 • udførelse af interne jobs – oprydning, rengøring, fejning o.l.
 • ikke-planlagte pauser
 • flekstidsreguleringer

og det danner dermed grundlaget for opfølgning – hvor langt er projektet i forløbet – og efterkalkulationen.

Opfølgningsmodulet giver mulighed for udtræk af forskellige opfølgningsrapporter – til brug ved planlægning og ved opfølgning på projekter og medarbejdere. Der findes blandt andet en avanceret efterkalkulationsrapport med:

 • mængder og priser, som er anvendt af salgsafdelingen i forbindelse med tilbud og indgåelse af ordren
 • mængder og priser, som er anvendt af indkøb og produktionsplanlægning i forbindelse med den detaillerede planlægning af ordren
 • mængder og priser, som faktisk blev forbrugt under produktionen – herunder eventuelt brok og eventuelle afvigelser i det antal "gode" der blev færdigproduceret

Altså en rapport som giver eminente muligheder for at analysere årsagen til eventuelle afvigelser – og hvor de skal findes.

 • Effektivitetsrapport pr. medarbejder
 • Total tidsforbrug
 • Overtidsoversigt

Løngrundlagsmodulet anvendes til at opsamle tidsposteringer til brug for lønberegning. Dette gøres på grundlag af komme- og gå-stemplinger samt eventuelle fraværsposter, der alle er registreret i registreringsmodulet.

Til brug for dette modul, er der etableret en dagsskemastruktur, hvori indlægges regler for f.eks. pauser, overtid og skiftehold. Tidsregisteringer og dagsskemaer danner til sammen grundlaget for beregningen af den enkelte medarbejders nettotid, eventuel overtid og fravær – som så enten kan udskrives på liste eller som kan overføres til et lønsystem.

Løngrundlagsmodulet kan desuden håndtere opsparing og forbrug af flextid – og der holdes derfor løbende styr på medarbejderens flexsaldo.